OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.zarukomat.cz.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto osobní údaje zpracováváme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR (General Data Protect Regulation). Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostanete přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.

4. Obsah dokumentu:

  • Obsah a účel dokumentu
  • Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
  • Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
  • K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
  • Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
  • Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  • Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Provozovatelem webu je společnost Simplica a.s. se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí 1808/3, IČ: 056 52 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22119. (dále jen „Správce“) kontaktní e-mail: info@simplica.cz

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám poskytnete při vyplnění údajů do žádosti o pojištění na webové stránce www.zarukomat.cz

Údaje, které poskytujete slouží nejprve k sestavení nabídky pojištění a dále je pak po odsouhlasení nabídky využíváme pro vystavení pojistné smlouvy.

Osobní údaje, které nám poskytujete a které zpracováváme nezahrnují citlivé osobní údaje, pro jejichž zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
Jméno, příjmení, titul, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje):
Žádné citlivé osobní údaje nezpracováváme a ani je nevyžadujeme.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření pojistné smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom Vám mohli zprostředkovat uzavření pojistné smlouvy a vést i související komunikaci s vámi, zpracováváme běžné osobní údaje uvedené v bodě III.A.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je sestavení nabídky pojištění a následně případně uzavření pojistné smlouvy a plnění smluvních povinností vyplývajících z naší zprostředkovatelské činnosti.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro případné sjednání pojištění. Pokud je pojistná smlouva sjednána, dochází k předání dat pojišťovně a dále již osobní údaje neevidujeme.

V případě, že nedojde ke sjednání pojistné smlouvy, osobní údaje neevidujeme.

B. Zpracování osobních údajů pro účely našeho či oprávněných zájmů třetí osoby

Vzhledem k tomu, že společnost Simplica a.s. je registrovaná u ČNB jako výhradní pojišťovací agent pro pojišťovnu AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, zpracováváme a předáváme pojišťovně osobní údaje za účelem sjednání pojištění.

V případě řešení pojistné události, může společnost AWP P&C Česká republika předat osobní údaje smluvním partnerům zajišťujícím likvidaci pojistné události.

V případě, že ke sjednání pojištění nedošlo, zadané osobní údaje neevidujeme.

Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat pouze e-mailovou adresu. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit posláním e-mailu na podpora@zarukomat.cz

C. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Pokud nejste zatím našim klientem, budeme vám zasílat svoji nabídku služeb a produktů, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas.

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás vždy informovat o tom, k jakým údajům a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 5 let.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod předchozími písmeny článku IV.), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné). V případě, že chcete opravit své osobní údaje, kontaktujte prosím zákaznickou linku pojišťovny AWP +420 283 002 868.

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede). V tomto případě kontaktujte zákaznickou linku pojišťovny AWP +420 283 002 868.

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@simplica.cz Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, které uvádíme v článku VI.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.zarukomat.cz. Toto znění je účinné od 25.5.2018.